prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Jaroslav Hofierka je profesorom geoinformatiky s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti geografických informačných systémov a ich aplikácií v oblasti poľnohospodárstva (erózia pôdy, slnečné žiarenie) a modelovania krajiny. Viedol viacero významných domácich a zahraničných projektov. Má bohaté skúsenosti nielen z akademického, ale aj súkromného a verejného sektora, kde tiež v minulosti pôsobil. V súčasnosti vedie ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Jeho bohaté skúsenosti sa v spoločnosti SAFTRA 3D mapping, s.r.o. využijú najmä v oblasti stratégie obchodnej činnosti, transferu know-how a prepojenia akademického a súkromného sektora.

Profesíjne zameranie :

  • geografické informačné systémy ako nástroj výskumu krajiny
  • interpolácia a morfometrická analýza, digitálne modely reliéfu
  • modelovanie erózie pôdy
  • modelovanie slnečného žiarenia
  • kultúrna krajina a jej zmeny
  • obnoviteľné zdroje energie
  • vývoj a programovanie open source softvéru GRASS GIS