doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Michal Gallay je docentom v odbore fyzická geografia pričom sa špecializuje na spracovanie a interpretáciu veľmi detailných digitálnych modelov povrchu terénu napríklad za účelom identifikácie plôch ohrozených pôdnou eróziou či akumuláciou splachovanej pôdy. Taktiež sa zameriava na interpretáciu multispektrálnych snímok vyhotovených v infračervenej časti spektra, v ktorej možno zistiť kondíciu či poškodenie plodín. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu geografie Prírodovedeckej fakutly UPJŠ v Košiciach pre výskum a zahraničné vzťahy a v našej spoločnosti garantuje kartografické práce ako aj analýzy dát získaných bezpilotnými technológiami, najmä laserovým skenovaním.

Profesíjne zameranie :

  • priestorové modelovanie a analýzy v geomorfológii
  • digitálne modelovanie terénu a súvisiacich javov (erózia, oslnenie, povrchový tok)
  • mapovanie krajiny metódami diaľakového prieskumu Zeme (najmä laserovým skenovaním)
  • hodnotenie kvality digitálnych modelov terénu
  • viacmierkové priestorové analýzy v geografii